B6 SERIES HDMI CABLE.7M , 2.3FT
BIN-B6-4K2-.7
CPD SKU
BIN-B6-4K2-.7
UPC
842822043878