KEF KEF-TFLSTBL
KEF KEF-TFLSTBL
CPD SKU
KEF-TFLSTBL-1
UPC
637203207914